Statut Stowarzyszenia
pod nazwą
Polska Grupa Raka Płuca

Statut Stowarzyszenia pod nazwą
Polska Grupa Raka Płuca

12 GRUDNIA 2011

KADENCJA 2022 – 2024

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie: Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie walki z rakiem płuca i reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z rakiem płuca.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zagrożenia nowotworami płuca poprzez promocję i wdrażanie zasad profilaktyki oraz oświaty zdrowotnej,

podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory płuca poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych i wdrażanie wyników tych badań w celu promocji standardów leczenia skojarzonego,

prowadzenie działalności dydaktycznej i dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca,

dążenie do zniesienia ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne,

wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczeniem nowotworów płuca,

zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb społecznych w tym zakresie,

inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,

nagradzanie prac naukowych,

przyznawanie stypendiów naukowych,

organizację zbiórek funduszy pieniężnych, współpracę i pomoc członków stowarzyszenia,

współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem,

inne działania sprzyjające osiągnięciu celu statutowego.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Stowarzyszenie składa się z członków:

rzeczywistych,

wspierających.

§ 10.

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być lekarz specjalista zajmujący się leczeniem nowotworów płuca lub problemami zbliżonymi.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11.

Członek rzeczywisty ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

zachowania odpowiedniej postawy moralnej i etycznej,

popierania i czynnej realizacji celu Stowarzyszenia.

§ 12.

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt 2-3.

Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach – z głosem doradczym – statutowych władzach Stowarzyszenia.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt 2.

§ 13.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 kolejne okresy.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.

Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być uzupełniany poprzez dokooptowanie. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 18.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści,

z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek własny lub pisemny wniosek:

Komisji Rewizyjnej,

1/3 członków Stowarzyszenia.

Zarząd jest obowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku, o którym mowa w § 19 ust.4.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

uchwalenie statutu i jego zmian,

wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym zawsze prezes lub wiceprezes.

Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

§ 24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

e. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 26.

W przypadkach określonych w § 24 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie,

darowizny, zapisy i spadki,

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

dochody z ofiarności publicznej,

subwencje i dotacje.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym zawsze prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).