Aktualności z kwietnia 2020 r.

04 maja 2020

30 kwietnia 2020 r.

„TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion): First results of a global collaboration to address the impact of COVID-19 in patients with thoracic malignancies.” - AACR2020

Garassino M.C. i wsp. „TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion): First results of a global collaboration to address the impact of COVID-19 in patients with thoracic malignancies.”

AACR2020 – streszczenie nr VCTPL09.

 

Autorzy przedstawili wyniki analizy danych pierwszych 200 chorych na raka płuca z COVID-19 umieszczonych w rejestrze TERAVOLT ( Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion https://www.lungcancernews.org/teravolt-thoracic-cancers-international-covid-19-collaboration/ ). Mediana wieku wynosiła 68 lat, a większość stanowili mężczyźni, obecni lub byli palacze tytoniu. Wśród nich 75,5% chorowało na niedrobnokomórkowego raka płuca (drobnokomórkowy rak płuca stanowił 14,5%; pozostało to rzadsze nowotwory śródpiersia), a 73,5% znajdowało się w IV stopniu zaawansowania choroby. Co najmniej jedną chorobę współistniejącą zaobserwowano u 83,8% chorych, z czego najczęściej występowało nadciśnienie (47%), a następnie COPD (25,8%). Chorzy w większości poddani byli hospitalizacji (76%), a 33,3% z nich zmarło.  

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/10927

 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC zaprasza do udziału w międzynarodowym rejestrze chorych torako-onkologicznych z zakażeniem COVID-19.

 

28 kwietnia 2020 r.

Informacja dla pielęgniarek.

 

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO - American Society of Clinical Oncology) udostępnia w każdy piątek nagrania cotygodniowych sesji, poświęconych opiece nad chorymi nowotworowymi podczas pandemii COVID-19 organizowanych wraz z Towarzystwem Pielęgniarek Onkologicznych (ONS - Oncology Nursing Society).

 

27 kwietnia 2020 r.

„Phylogenetic tracking and minimal residual disease detection using ctDNA in early-stage NSCLC: A lung TRACERx study.” - AACR2020.

 

Abbosh C. i wsp. „Phylogenetic tracking and minimal residual disease detection using ctDNA in early-stage NSCLC: A lung TRACERx study.”

AACR2020 – streszczenie nr CTO23.

 

Autorzy potwierdzili wartość ctDNA jako adiuwantowego biomarkera zdolnego do wykrywania po-resekcyjnej minimalnej choroby resztkowej MRD (minimal residual disease) oraz określania klonalności nawracającej choroby u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania choroby I – III.

 

Pracę przedstawiono podczas American Association for Cancer Research (AACR) Annual Virtual Meeting: 27-28 kwietnia 2020 r.

 

24 kwietnia 2020 r.

Dokonania w raku płuca w minionej dekadzie.

 

International Association for the Study of Lung Cancer dokonało przeglądu dokonań w raku płuca w ostatniej dekadzie (2010-2020)

 

22 kwietnia 2020 r.

Lung Cancer Europe – LuCE

 

COVID 19: pytania i odpowiedzi przygotowane dla chorych na raka płuca 

https://www.lungcancereurope.eu/2020/03/30/covid-19-faqs-for-people-with-lung-cancer/

 

 

20 kwietnia 2020 r.

Newsletter IASLC

 

International Association for the Study of Lung Cancer opublikowało najnowszy Newsletter:

 

17 kwietnia 2020 r.

„Praktyczne zalecenia dla radioterapii w raku płuca w kontekście pandemii COVID-19.”

 

Opublikowany został konsensus ESTRO-ASTRO pt: „Praktyczne zalecenia dla radioterapii w raku płuca w kontekście pandemii COVID-19.”  

16 kwietnia 2020 r.

COVID-19 i rak płuca

 

 International Association for the Study of Lung Cancer opublikowało przewodnik “COVID-19 i Lung Cancer”.

 

14 kwietnia 2020 r.

Testy COVID-19

 

Testy w kierunku SARS-CoV-2 u chorych na raka płuca. 

 

10 kwietnia 2020 r.

Pytania i odpowiedzi w kontekście COVID-19

 

Trafne pytania, dotyczące opieki na chorymi na raka płuca w kontekście COVID-19.

 

8 kwietnia 2020 r.

Rak płuca najczęściej występującym nowotworem (28%) u chorych na raka z SARS-CoV-2 w Chinach

 

Liang W. i wsp. “Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China” – artykuł w Lancet Oncology.

 

Autorzy, reprezentujący National Clinical Research Center for Respiratory Disease i współpracujący z National Health Commission of the People's Republic of China określili prospektywną kohortę dla monitorowania przypadków COVID-19 w Chinach w której do 31 stycznia 2020 r.zebrano 2 007 przypadków, laboratoryjnie potwierdzonych COVID-19, z 575 szpitali w 31 prowincjach (417 nie zostało włączonych do analizy z uwagi na niedostateczną dokumentację wcześniejszych chorób). U 18 (1%; 95% CI; 0,61–1,65) spośród 1 590 przypadków COVID-19 potwierdzono choroby nowotworowe, co jest wyższym wskaźnikiem niż populacyjne występowanie nowotworów w Chinach (285,83 [0,29%] na 100 000 osób – statystyki z 2015 r.). Rak płuca był najczęściej występującym nowotworem [5 (28%) z 18 chorych], a 4 (25%) z 16 chorych (dwoje z 18 miało nieznany status leczenia) było w poprzedzającym miesiącu poddanych chirurgii lub otrzymało chemioterapię, natomiast pozostałe 12 (25%) było chorymi nowotworowymi, pozostającymi w rutynowej obserwacji po resekcji. W porównaniu do chorych nienowotworowych, chorzy na raka byli starsi [średnia wieku 63,1 lat (SD 12,1]) vs 48,7 lat (16,2)], częściej palili tytoń [4 (22%) z 18  vs 107 (7%) z 1 572 chorych], częściej występowało u nich tachypnoe [8 (47%) z 17  vs 323 (23%) z 1 377 chorych; częściowy brak danych dla tachypnoe) oraz mieli gorszy obraz w wyjściowej diagnostyce TK [17 (94%) z 18  vs 1 113 (71%) z 1 572 chorych. Zaobserwowano nieistotne różnice w płci, pozostałych parametrach wyjściowych, chorobach współistniejących czy patologii w obrazie RTG. Co najważniejsze, u chorych nowotworowych zaobserwowano wyższe ryzyko poważniejszych zdarzeń (definiowanych jako procent chorych przyjętych na OIOM i wymagających wentylacji lub zgon) – [u siedmiu (39%) z 18 vs 124 (8%) z 1 572 chorych; w Fisher's exact p=0,0003)]. Dodatkowo u chorych, którzy w poprzedzającym miesiącu byli operowani lub otrzymali chemioterapię, numeryczne ryzyko poważnych klinicznie zdarzeń było wyższe [3 (75%) z 4 chorych] w porównaniu do pozostałych [6 (43%) z 14]. Różnice te zostały później potwierdzone w regresji logistycznej ( odds ratio, OR=5,34; 95% CI; 1,80–16,18; p=0,0026) po skorygowaniu o inne czynniki ryzyka, włączając w to wiek, historię palenia tytoniu i choroby współistniejące. Wśród chorych nowotworowych starszy wiek był jedynym czynnikiem ryzyka poważnych zdarzeń (OR=1,43; 95% CI; 0,97–2,12; p=0,072). U chorych na raka płuca w porównaniu do innych typów raka nie stwierdzono wyższego prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych zdarzeń [1 (20%) z 5  vs 8 (62%) z 13; p=0,294], dodatkowo zaobserwowano, że chorzy z nowotworem pogarszali się znacznie szybciej niż chorzy nienowotworowi [mediana czasu do poważnego zdarzenia wynosiła 13 dni (QR 6–15)  vs 43 dni (20 – nie osiągnięto); p<0,0001; HR=3,56; 95% CI; 1,65–7,69; po korekcji wieku]. Autorzy sformułowali trzy główne strategie dla chorych nowotworowych w kontekście COVID-19:

 

Celowe opóźnienie chemioterapii adiuwantowej lub elektywnej chirurgii w stabilnych nowotworach powinno być rozważone w obszarach endemicznych.

Ochrona osobista powinna być dostarczona szczególnie chorym nowotworowym i ozdrowieńcom.

Bardziej intensywna obserwacja i leczenie powinny być brane pod uwagę u chorych nowotworowych zainfekowanych COVID-19, szczególnie starszych i z chorobami współistniejącymi.

 

7 kwietnia 2020 r.

Pacjenci z rakiem płuca - niewidzialni dla systemu?

 

Artykuł w Medicalpress.

 

6 kwietnia 2020 r.

Rozmowa z prof. Rafałem Dziadziuszko

 

Rozwój telemedycyny pomaga w minimalizowaniu ryzyka u chorych na nowotwory – rozmowa z prof. Rafałem Dziadziuszko.

 

2 kwietnia 2020 r. 

Rejestr IASLC chorych z COVID-19

 

International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC zaprasza do udziału w międzynarodowym rejestrze chorych torako-onkologicznych z zakażeniem COVID-19.

 

1 kwietnia 2020 r.

Nowe zalecenia NICE w kontekście COVID-19

 

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania:

- systemowego leczenia przeciwnowotworowego w czasie COVID-19 https://www.nice.org.uk/guidance/ng161

- radioterapii w czasie COVID-19

 https://www.nice.org.uk/guidance/NG162

 

 

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii