„Risk of Second Lung Cancer in Patients with Previously Treated Lung Cancer: Analysis of Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Data.”

08 stycznia 2018

Thakur M. i wsp. „Risk of Second Lung Cancer in Patients with Previously Treated Lung Cancer: Analysis of Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Data.”

 

Autorzy badania dokonali retrospektywnej analizy bazy SEER w celu oceny częstości występowania w latach 1992-2007 kolejnego pierwotnego raka płuca – SPLC (second primary lung cancer) po wcześniejszym leczeniu z powodu zachorowania na pierwotnego raka płuca – IPLC (initial primary lung cancer). Standaryzowany współczynnik SIR (standardized incidence ratios) był wysoki zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, a najwyższy u osób, u których pierwotny rak płuca wystąpił w młodym wieku. Wśród kobiet wartość ta niezależnie do rasy i wieku była najwyższa w najmłodszej grupie wiekowej (20–49 lat; SIR=15,26, CI 95%; 12,81–18,04). Częstość występowania kolejnego pierwotnego raka płuca wyniosła 1,10% na chorego/rok, z medianą czasu pomiędzy rozpoznaniem IPLC i SPLC wynoszącą, odpowiednio, 59 i 62 miesiące dla mężczyzn i kobiet. Skumulowane ryzyko wystąpienia kolejnego pierwotnego raka płuca wzrastało z czasem i nie osiągało plateau. Autorzy są zdania, że uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania specjalnej strategii obserwacji tej grupy chorych.


Journal of Thoracic Oncology - January 2018 Volume 13, Issue 1, Pages 46–53 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtho.2017.09.1964

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1556086417327661?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Edukacja w immunoonkologii